Naše služby

 


Úvod

Před vlastní instalací zajišťujeme odbornou konzultaci se zákazníkem. Nabízíme komplexní řešení daných požadavků v oblasti nn i v oblastech s ní úzce souvisejících, včetně zpracování cenových nákladů s ohledem na návratnost vynaložených investičních prostředků a následnou úsporu energií (před projektovou studii).

Poskytujeme základní bezplatné informace všem zájemcům o některou z nabízených oblastí využití technických prostředků. Technici a projektanti s Vámi zcela nezávazně zkonzultují obecné problémy a možnosti jejich řešení.
Na základě obhlídky a specifikace požadavků Vám v rámci přípravné fáze zpracují naši pracovníci obecné bezpečnostní posouzení objektu a vytipují rizikové prostory. Bezpečnostní posouzení slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.
Zpracování studie, která na základě navrženého technického řešení a vašich požadavků rámcově nastíní cenovou hladinu budoucího zabezpečovacího systému. Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady na realizaci systému.

Projekt je zpracován podle platných předpisů a norem. Následuje po prohlídce objektu a je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení. 
Vzhledem k fázi projektu se jedná o placenou službu, neboť projekt musí být vypracováván na konkrétní zakázku s podrobnou specifikací.

Stěžejní činností firmy je instalace elektro systémů, včetně dodávky materiálu. Využívá dlouholeté zkušenosti a vynikající znalosti svých pracovníků v oblasti elektrotechniky a zabezpečovací techniky. 
Montáž je prováděna na nejvyšší technické úrovni s ohledem na nové trendy v oboru. Vlastní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Jednotlivé montážní akce jsou realizovány na základě procesního a projektového řízení, kdy je pro každou akci určena pracovní skupina s koordinátorem, jež může velice rychle a efektivně komunikovat se zákazníkem. Tato komunikace usnadní a zrychlí zabudování dodatečných požadavků a přání zákazníků do realizovaného systému. Montáž je standardně zakončována zkušebním provozem, jež slouží k zahoření systému a odstranění možných skrytých problémů systému.

Po ukončení montáže je nutné zkontrolovat dodržení všech předpisů a norem nutných pro bezpečný provoz zařízení. K tomu slouží tzv. výchozí revize. Činnosti prováděné při těchto revizích jsou taxativně vyjmenovány v normách pro jednotlivé systémy. Bez provedení revizí není možno jakékoliv systém provozovat. O provedené revizi je vystaven uživateli protokol o výchozí revizi. Technické předpisy upravují také pravidelné zjišťování funkčnosti a bezpečnosti již provozovaného systému. Jedná se o placenou a u vyjmenovaných systémů jde také o povinnou službu. Rozsah a časové periody jsou určeny normou pro jednotlivé systémy. Jejich konkrétní provedení je ošetřeno smlouvou mezi uživatelem a dodavatelem.

Společnost standardně zajišťuje 24 hodinový servis. Servisní zásahy jsou realizovány z nejbližších montážních středisek. Rychlost zásahu je uzpůsobena individuálním požadavkům zákazníka a je smluvně garantována.
Ukončením zkušebního provozu a protokolárním předáním systému do trvalého provozu začíná běžet záruční doba. Záruky na dodávanou technologii i na provedenou montáž  jsou předmětem smlouvy.
Součástí požadavků současné moderních trendů v přístupu k zákazníkům je poskytovaní rozsáhlé pozáruční péče. Společnost se také věnuje této oblasti a poskytuje tuto péči na smluvním základě. 
Pozáruční servis je realizován po dobu životnosti zařízení a to formou smluveních taxativně vyjmenovaných položkových prací a stanovením cen použitého materiálu.

>> Nejčastější dotazy ...